Chia sẻ:

Đấu giá CP của CTCP Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam


Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam


Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam


Số 57 – 59 Thùy Vân, phương 2, Tp. Vũng Tàu


Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xuất nhập khẩu phân bón, giấy in; Dịch vụ khách sạn …


230.000.000.000 đồng


10.000 đồng/cổ phần


14.276 đồng/cổ phần


5.290.000 cổ phần


5.290.000 cổ phần 

+ Thời gian: Từ 8h30 ngày 09/03/2020 đến 15h00 ngày 24/03/2020


+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27/03/2020


+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký08h30 ngày 31/03/2020


+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội


Từ ngày 01/04/2020 đến 16 giờ ngày 07/04/2020


Từ ngày 03/04/2020 đến ngày 08/04/2020