Chia sẻ:

Đấu giá Cổ phiếu Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương


THÔNG TIN CHỦ YẾU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN

Thông tin của Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương


thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng


THE KEY INFORMATION OF SHARES AUNCTION


The information of Hai Duong Breed Cattle Company Limited


is publicly available on mass media


 

1.Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hải Dương

1. Name of equitized company: Hai Duong Breed Cattle Company Limited

– Trụ sở chính: Km 4+500 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

– Head office: Km 4+500, Nguyen Luong Bang Street, Tu Minh Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province

2.Ngành nghề kinh doanh chính: Chăn nuôi lợn, bao gồm: Chăn nuôi lợn đực giống, chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn thịt.

2. Business lines: Breeding pigs, including: boars, sows, porkers

3. Vốn điều lệ Công ty cổ phần: 37.830.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, tám trăm ba mươi triệu đồng), tương đương 3.783.000 cổ phần (tính theo mệnh giá).  

3. Charter capital of Joint Stock Company: VND 37,830,000,000 VND (In words: Thirty-seven billion eight hundred and thirty million dong), equivalent to 3.783.000 shares (par value)

Trong đó:

Of which:

    Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 1.324.000 cổ phần

    Shares owned by the state: 1.324.000 shares

    Cổ phần bán cho Nhà đầu tư chiến lược: 00 cổ phần

    Shares offerred to strategic investors: 00 shares

    Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động: 44.300 cổ phần

    Shares offerred at a preferential rate to the employees: 44.300 shares

    Cổ phần bán cho tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp: 00 cổ phần

    Shares owned by Union: 00 shares

    Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 2.414.700 cổ phần

    Shares aunctioned publicly to investors: 2.414.700 shares

    Cổ phần bán theo phương thức khoán (bảo lãnh phát hành; dựng sổ): 00 cổ phần

    Shares offerred by fixed price method: (underwriting, recording): 00 shares

4. Giá khởi điểm: 13.800 đồng/cổ phần

4. Starting price: 13.800 dong / share

5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

5. Name and address of the auction organization: Hanoi Stock Exchange.

 Địa chỉ: Số 2 Phan Chu Trinh – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Address: No. 02, Phan Chu Trinh, Hoan Kiem Dist, Hanoi

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định tại Điều 6 Nghị định 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ.

6. Conditions to attend to the auction: Individual investors, investors and domestic & foreign organization as stipulated in Article 6 of Decree No. 126/2017 / ND-CP dated 16/11/2017 of the Government .

7. Thời gian và địa điểm phát đơn, nộp đơn và tiền cọc:

7. Time and location for application issuance, submission and deposit:

  Địa điểm: Tại các Đại lý đấu giá công bố trong Quy chế bán đấu giá

 Location: At auction agents announced in the Auction Regulation

Thời gian: từ ngày 03/08/2020 đến 15h30’ ngày 24/8/2020

– Time: from August 3rd,2020 to 3:30 p.m on August 24th,2020

8. Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

8. Time and locationto submit auction application:

  Địa điểm: Tại các Đại lý đấu giá công bố trong Quy chế bán đấu giá

 Location: At auction agents announced in the Auction Regulation

  Thời gian: Chậm nhất 16h00’ ngày 27/8/2020

– Time: No later than 4:00 p.m on August 27th , 2020

9. Thời gian và địa điểm bán đấu giá:

9. Time and location of auction:

   Thời gian: 08h30’ ngày 31/8/2020

   Time: 8:30 a.m on August 31st , 2020

   Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 Location: Hanoi Stock Exchange

   Địa chỉ: Số 02, Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

 Address: No. 02, Phan Chu Trinh, Hoan Kiem Dist., Hanoi

File đính kèm:

29.7Noi dung dang bao – Giong gia suc Hai Duong.doc

Ban CBTT _compressed.pdf

BCTC KT 2017_compressed.pdf

BCTC KT 2018_compressed.pdf

BCTC KT 2019.pdf

Dieu le To chuc CTCP.pdf

Mau don dang ky.doc

Phu luc kem PA CPH.pdf

Phuong an CPH.pdf

QD phe duyet gia tri DN.pdf

QD phe duyet PA CPH.pdf

Quy che dau gia.pdf