Chia sẻ:

Đấu giá Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

Mã CK

5667


Doanh nghiệp phát hành

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương


Doanh nghiệp chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương


Giới thiệu về doanh nghiệp

Cấp nước, xử lý chất thải, xử lý nước thải…


Vốn điều lệ

1.500.000.000.000


Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

37.500.000


Giá trị cổ phần đấu giá

 


Lần đấu giá

1


Thời gian đấu giá

06/10/2020


Giá khởi điểm

25.500


Lãi suất trần

 


Số mức giá

1


Bước khối lượng

100


Bước giá

100


Khối lượng tối thiểu

100


Khối lượng tối đa

37.500.000


Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 


Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 


Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 


Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 


KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 


KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 


Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

37.500.000


Ngày phát hành

06/10/2020


Ngày đáo hạn

 


Thời hạn trái phiếu

 


Lãi suất

 


Khối lượng phát hành

 


Kiểu đấu giá trái phiếu

 


Hình thức bán