Chia sẻ:

Đấu giá bán cổ phần của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

Tên Doanh nghiệp

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN


Số cổ phần đấu giá

14.324.239 (Mười bốn triệu ba trăm hai mươi bốn ngàn hai trăm ba mươi chín) cổ phần;


Mệnh giá

10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần


Giá khởi điểm

10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần


Bước khối lượng

1 (Một) cổ phần


Bước giá

 

 


100 (Một trăm) đồng


Số cổ phần được mua ít nhất

 

 


100 cổ phần và phải đăng ký theo bội số của 1 cổ phần


Số cổ phần được mua nhiều nhất

14.324.239 cổ phần


Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

14.324.239 cổ phần


Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08 giờ ngày 04 tháng 03 năm 2020 đến 16 giờ ngày 23 tháng 03 năm 2020


Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 15 giờ ngày 27 tháng 03 năm 2020


Thời gian đấu giá

09 giờ 00 ngày 31 tháng 03 năm 2020


Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM


Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

từ ngày 01/04/2020 đến ngày 10/04/2020


Thời gian hoàn trả tiền cọc

từ ngày 07/04/2020 đến ngày 08/04/2020