Chia sẻ:

CTCP Chứng khoán An Bình xin thông báo thông tin về việc bán giải chấp của cổ đông nội bộ Công ty CP Xây dựng số 15


Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình xin thông báo thông tin về việc bán giải chấp của cổ đông nội bộ như sau:


1.Tên khách hàng: Trương Hải Triều


Số tài khoản : 018C201005        


Cổ phiếu bị giải chấp: V15


 


Chức vụ hiện nay tại Công ty: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị


Số lượng dự kiến bán giải chấp: 145.500 cổ phần


Thời điểm bán giải chấp: Từ 9h ngày 10/08/2018


ABS