Chia sẻ:

CTCP Chứng khoán An Bình xin thông báo thông tin về việc bán giải chấp của cổ đông nội bộ Công ty CP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn


Thông báo thông tin về việc bán giải chấp của cổ đông nội bộ Công ty CP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn


Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình xin thông báo thông tin về việc bán giải chấp của cổ đông nội bộ như sau:


1.Tên khách hàng: NGUYỄN QUANG TIẾN


Số tài khoản : 018C663638


Cổ phiếu bị giải chấp: DPS


Là người nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn


 


Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị


Số lượng dự kiến bán giải chấp: 866.167 cổ phần


Thời điểm bán giải chấp: Từ 9h ngày 15/08/2018


 


2.Tên khách hàng: NGUYỄN NGỌC TÚ


Số tài khoản : 018C661616


Cổ phiếu bị giải chấp: DPS


Là người nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn


 


Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị


Số lượng dự kiến bán giải chấp: 86.616 cổ phần


Thời điểm bán giải chấp: Từ 9h ngày 15/08/2018


 


3.Tên khách hàng: NGUYỄN NGỌC LÂM


Số tài khoản : 018C661623


Cổ phiếu bị giải chấp: DPS


Là người nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn


 


Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị


Số lượng dự kiến bán giải chấp: 136.243 cổ phần


Thời điểm bán giải chấp: Từ 9h ngày 15/08/2018


 


4.Tên khách hàng: NGUYỄN QUANG NGUYÊN


Số tài khoản : 018C662636


Cổ phiếu bị giải chấp: DPS


Là người nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn


 


Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị


Số lượng dự kiến bán giải chấp: 100 cổ phần


Thời điểm bán giải chấp: Từ 9h ngày 15/08/2018


ABS