Chia sẻ:

Công bố thông tin về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngày 27/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT2024 ngày 27/02/2024 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên (Chi tiết xem tại tài liệu đính kèm)

CBTT ngày đăng ký cuối cùng (SGDCK)

CBTT ngày đăng ký cuối cùng (UBCK)

Nghị quyết HĐQT