Chia sẻ:

Công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị quyết định thay đổi địa điểm kinh doanh của chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tại Huế

Ngày 26/09/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT23 về việc quyết định thay đổi địa điểm kinh doanh của chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tại Huế

CV CBTT với HNX và VNX

CV CBTT với SSC

NQ của HĐQT thông qua việc thay đổi địa chỉ ABS tại Huế