Chia sẻ:

Công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị quyết định thành lập chi nhánh Hà Nội và bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh

Ngày 22/08/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT23 về việc quyết định thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình tại Hà Nội và Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT23 về việc Bổ nhiệm Giám đốc chi nhánh Hà Nội.

CBTT gửi HNX, VNX

CBTT gửi SSC

NQ bổ nhiệm GĐCN Hà Nội

NQ thành lập CN Hà Nội