Chia sẻ:

Công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

ABS thông báo về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Nghị quyết ĐHĐCĐ

CBTT UBCK về BB, NQ ĐHĐCĐ

CBTT VNX về BB, NQ ĐHĐCĐ

Biên bản họp ĐHĐCĐ