Chia sẻ:

CBTT về việc Thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng

Ngày 21/03/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thông báo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đóng theo thông tin như sau:

  • Họ và tên cá nhân: Vũ Thị Minh Trang
  • Tên cổ phiếu sở hữu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8.376.850 cổ phiếu tương ứng với 8,37% tổng số cổ phần
  • Số lượng cố phiếu đã chuyển nhượng (làm tỷ lệ sở hữu có thay đổi qua ngưỡng một phần trăm (1%): 838.000 cổ phiếu tương ứng với 0,83% tổng số cổ phần
  • Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.538.850 cổ phiếu tương ứng với 7,54% tổng số cổ phần
  • Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Chứng khoán An Bình
  • Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/03/2022

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

——

ABS trân trọng thông báo.