Chia sẻ:

CBTT về việc thay đổi đơn vị kiểm toán năm 2022

Ngày 30/12/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã ban hành Quyết định số 85/QĐ-HĐQT22 thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình. (Chi tiết theo Quyết định đính kèm).

QĐ của HĐQT về việc thay đổi tổ chức kiểm toán cuối năm 2022

CBTT thay đổi tổ chức kiểm toán gửi UBCK

CBTT thay đổi tổ chức kiểm toán gửi VNX