Chia sẻ:

CBTT về việc hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng

Căn cứ vào công văn số 9045/UBCK-QLKD ngày 30/12/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình, ABS đã hoàn tất thủ tục đăng ký hồ sơ công ty đại chúng kể từ ngày 30/12/2021. Bản CBTT về công ty đại chúng được đính kèm dưới đây:

> Bản CBTT về công ty đại chúng