Chia sẻ:

CBTT về việc được chấp thuận thành viên giao dịch Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Ngày 01/04/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) được Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) chấp thuận trở thành thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch; thành viên giao dịch công cụ nợ theo Quyết định số 37/QĐ-SGDVN ban hành ngày 31/03/2022 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (chi tiết tại tài liệu đính kèm đây).

> Quyết định 37/QĐ-SGDVN

——

ABS trân trọng thông báo.