Chia sẻ:

CBTT về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) trân trọng thông báo về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 theo Nghị quyết số 12/NQ-DHDCD2023 ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Nghị quyết số 14/NQ-HDQT2023 ngày 21/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, Biên bản họp số 15/BB-BKS2023 ngày 21/04/2023 của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Biên bản họp BKS

CBTT UBCK về bầu HĐQT,BKS

Nghị quyết ĐHĐCĐ

Nghị quyết HĐQT