Chia sẻ:

CBTT về việc ABS được VSD cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 41/2022/GCNCP-VSD

Ngày 26/12/2022, ABS nhận được giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 41/2022/GCNCP-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chứng nhận việc Cổ phiếu của Công ty đã được đăng ký và được cấp mã chứng khoán tại VSD kể từ ngày 22/12/2022

  1. ABS_Congvan_CBTT_ABS được cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán gửi UBCK
  2. ABS_Congvan_CBTT_ABS được cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán gửi VNX
  3. Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán