Chia sẻ:

CBTT về thông báo giao dịch cổ phiếu,chứng chỉ quỹ,chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thông báo về giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

> Thông báo số 340/ABS-TB22