Chia sẻ:

CBTT về Quyết định Hội đồng quản trị tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc

Ngày 28/07/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thông báo về việc tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Đặng Hải Chung theo Quyết định số 59/QĐ-HĐQT2022.

> Quyết định của HĐQT