Chia sẻ:

CBTT về Nghị quyết HĐQT về việc thành lập VPDD và bổ nhiệm trưởng VPDD tại Thanh Hóa

Ngày 15/09/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT2022 về việc Quyết định thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ Phần Chứng khoán An Bình và Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT22 về việc Quyết định bổ nhiệm Trưởng Văn phòng Đại diện ABS tại Thanh Hóa. 

> Nghị quyết số 64

> Nghị quyết số 65