Chia sẻ:

CBTT về Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Ngày 30/03/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã nhận được công văn số 1544/UBCK-QLKD của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo hồ sơ đi kèm công văn đề ngày 06/01/2022 của ABS. Theo đó, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của ABS là 100% (áp dụng theo Điều 77 Luật Chứng khoán 2019).

> Công văn 1544/UBCK-QLKD

——

ABS trân trọng thông báo.