Chia sẻ:

CBTT Thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Bà Lê Thị Thu Hiền

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình thông báo đăng ký bán trái phiếu ABSCH2123001.12.12102021
1. Người đăng ký bán: Lê Thị Thu Hiền – Kế toán trưởng
2. Số lượng đăng ký bán: 16 trái phiếu
3. Mệnh giá: 100.000.000đ

ABS_UBCK_CBTT Thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Bà Lê Thị Thu Hiền_25042023

ABS_VNX_CBTT Thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Bà Lê Thị Thu Hiền_2504202