Chia sẻ:

CBTT thay đổi Giấy phép thành lập và hoạt động

Ngày 04-08-2022, ABS được Uỷ ban Chứng Khoán Nhà NướcNước chấp thuận điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động công ty theo giấy phép điều chỉnh số  69/GPĐC-UBCK với nội dung sau:

– Vốn điều lê: 1.011.500.000000 đồng. 

>GPĐC số 69.