Chia sẻ:

CBTT Quyết định Hội đồng Quản trị về việc thông qua giao dịch với người có liên quan

Ngày 30/06/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) thông báo về Quyết định Hội đồng Quản trị về việc thông qua giao dịch với người có liên quan. Chi tiết theo Quyết định đính kèm.

> Quyết định của HĐQT