Chia sẻ:

CBTT Quyết định HĐQT thông qua giao dịch và hợp tác với người có liên quan

Ngày 21/06/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã ban hành Quyết định số 49/QĐ-HĐQT22 thông qua giao dịch và hợp tác với người có liên quan – Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình. (Chi tiết theo Quyết định đính kèm).

> Quyết định của HĐQT số 49/QĐ-HĐQT22