Chia sẻ:

CBTT Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Thái Bình – Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Ngày 06/02/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) nhận được Quyết định số 106/QĐ-UBCK ngày 01/02/2024 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc chấp thuận sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Thái Bình – Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (thay đổi Giám đốc Chi nhánh). Xem thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm

CV25 106-QĐ-UBCK Sửa đổi Quyết định thành lập CN Công ty Chứng khoán 01022024

Sở VN và HN

UBCK