Chia sẻ:

CBTT Quyết định của UBCKNN chấp thuận thành lập chi nhánh Hà Nội

Ngày 13/12/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) nhận được Quyết định số 1178/QĐ-UBCK của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán. Xem thông tin chi tiết trong tài liệu đính kèm.

CBTT Quyết định của UBCKNN chấp thuận thành lập chi nhánh Hà Nội_VNX_HNX

CBTT Quyết định của UBCKNN chấp thuận thành lập chi nhánh Hà Nội_UBCK

CV216 1178-QĐ-UBCK Chấp nhận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán 13122023