Chia sẻ:

CBTT Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Thuê chuyên gia tư vấn

Ngày 27/05/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-HĐQT2022 về việc thuê chuyên gia tư vấn (Chi tiết theo Quyết định đính kèm).

> Quyết định của HĐQT