Chia sẻ:

CBTT Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

Ngày 17/06/2022, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) CBTT Quyết định của Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Chi tiết tại file đính kèm.

> Quyết định của HĐQT số 47/QĐ-HĐQT2022