Chia sẻ:

CBTT Quyết định của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng

Ngày 27/05/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-HĐQT2022 về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng (Chi tiết theo Quyết định đính kèm).

> Quyết định của HĐQT