Chia sẻ:

CBTT Quyết định của HĐQT thông qua giao dịch và hợp tác với người có liên quan

Ngày 12/05/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-HĐQT22 thông qua giao dịch ký kết hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ và hợp đồng đại lý lưu ký giữa ABS và người có liên quan – Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABB) đối với đợt phát hành trái riêng lẻ lần 01 năm 2022 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 08/HĐQT.22 ngày 11/5/2022 của HĐQT ABB. (Chi tiết theo Quyết định đính kèm).

> Quyết định của HĐQT

> CV CBTT