Chia sẻ:

CBTT Quyết định 04 Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022

Ngày 19/01/2023. HĐQT của CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-HĐQT23 thông qua việc:
– Tiếp tục thực hiện hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 của ABS với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam
– Hủy ký kết hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 với công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY

ABS_QĐ 04 HĐQT thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC, BCTLATTC năm 2022_VNX-2

ABS_CV CBTT QĐ 04 HĐQT thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC, BCTLATTC năm 2022_VNX

ABS_CBTT QĐ 04 HĐQT thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC, BCTLATTC năm 2022_UBCK