Chia sẻ:

CBTT QĐ HĐQT thay đổi Giám đốc chi nhánh ABS tại Huế

Ngày 22/09/2022, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã ban hành:

+ Quyết định số 71/QĐ-HĐQT22 về việc miễn nhiệm bà Hoàng Thị Thu Hiền chức danh Giám đốc Chi nhánh ABS tại Huế kể từ ngày 23/09/2022.

+ Quyết định số 72/QĐ-HĐQT22 về việc bổ nhiệm bà Tạ Thị Kim Chung chức danh Giám đốc Chi nhánh ABS tại Huế kể từ ngày 23/09/2022.

(Chi tiết theo tài liệu đính kèm).

> Tài liệu