Chia sẻ:

CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông phục vụ việc đăng ký giao dịch UpCOM