Chia sẻ:

CBTT Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Ngày 01/03/2023, HĐQT ABS đã ra Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT2023 thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của ABS là ngày 21/03/2023

ABS_Congvan_CBTT_Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 gửi UBCK

ABS_Congvan_CBTT_Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 gửi VNX

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ2023

Nghị quyết HĐQT về Kế hoạch họp ĐHCĐ2023