Chia sẻ:

CBTT đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2024

ABS đã ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, cụ thể:
– Hợp đồng số: 260/2024/UHY-HĐKT ký ngày 17/06/2024
– Nội dung kiểm toán:
• Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2024
• Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2024

CBTT ký HĐ kiểm toán 2024 gửi VNX

CBTT ký HĐkiểm toán 2024 gửi UBCKNN