Chia sẻ:

CBTT đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2023

ABS đã ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, cụ thể:
– Hợp đồng số: 278/2023/UHY-HĐKT ký ngày 11/07/2023
– Nội dung kiểm toán:
+ Soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo tài chính năm 2023
+ Kiểm toán báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2023 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2023

CBTT tổ chức kiểm toán 2023 VNX final

CBTT tổ chức kiểm toán 2023 gửi UBCK final