Chia sẻ:

CBTT Công văn của UBCKNN chấp thuận ủy quyền chi nhánh Hà Nội thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán của Công ty