Chia sẻ:

CBTT Chương trình và tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

 

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

 

Tên cổ đông: …………………………………………………

 

Mã số cổ đông: ………………………………………………

 

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

  • Thời gian: Từ 8 giờ, thứ 6 ngày 19/04/2024.
  • Địa điểm:  Tầng M, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam.
  • Dự kiến chương trình nội dung cuộc họp:

 

 1. Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023.
 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 3. Tờ trình của HĐQT về Phương án Chào bán chứng khoán ra công chúng.
 4. Tờ trình của HĐQT về Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 5. Tờ trình của HĐQT về Phương án niêm yết cổ phiếu của ABS trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
 6. Tờ trình của HĐQT về Phương án chào bán chứng quyền có bảo đảm, trong đó có nội dung bổ sung Điều lệ Công ty về quyền của người sở hữu chứng quyền.
 7. Báo cáo về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT.
 8. Báo cáo về thù lao năm 2023 và đề xuất ngân sách năm 2024 của HĐQT, Ban Kiểm soát
 9. Tờ trình của HĐQT về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.
 10. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát, trong đó có nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2024
 11. Thông qua việc miễn nhiễm và bầu thay thế 01Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bao gồm:

 

 

Điều kiện tham dự cuộc họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của ABS có tên trong danh sách cổ đông chốt quyền tại ngày ngày 19/03/2024 hoặc những người được ủy quyền, thay thế hợp lệ.

 

Hình thức tham dự cuộc họp: Cổ đông có thể tham dự ĐHĐCĐ theo một trong các hình thức sau đây:

 1. Trực tiếp tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;
 2. Ủy quyền bằng văn bản theo mẫu do Công ty quy định cho người khác dự và biểu quyết tại cuộc họp (mẫu kèm theo).

 

Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 được thuận lợi, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự/Văn bản ủy quyền về cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ Trụ sở chính của Công ty, trước ngày 16/04/2024.

 

Khi đến dự họp mang theo Thông báo mời họp; Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thông tin đăng ký trên Sổ đăng ký cổ đông; Giấy Ủy quyền (đối với trường hợp dự họp theo uỷ quyền của cổ đông). 

 

 

Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Văn phòng HĐQTTầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 024.35 624 626 (Máy lẻ: 191)             Fax: 024.35 624 628

Email: [email protected]                                  Website: www.abs.vn

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do Quý cổ đông tự trang trải.

 

Trân trọng thông báo./

 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH: Vũ Thị Hương

 

Tài liệu CBTT

CBTT hop ĐHCĐ 2024 HNX và VNX

CBTT họp ĐHCĐ 2024 SSC