Chia sẻ:

CBTT Bổ nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 26/04/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã bầu ông Khương Đức Tiệp làm thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2022 – 2023. (Chi tiết theo các tài liệu đính kèm).

> Nghị quyết ĐHĐCĐ số 30/NQ-ĐHĐCĐ2022

——

ABS trân trọng thông báo.