Chia sẻ:

CBTT Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT

Ngày 26/04/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) đã quyết định bầu bà Vũ Thị Hương giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT2022 ban hành ngày 26/04/2022. (Chi tiết theo các tài liệu đính kèm).

> Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT2022

——

ABS trân trọng thông báo.