Chia sẻ:

CBTT Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết và các tài liệu liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. (Chi tiết theo các tài liệu đính kèm).

> Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên

> Nghị quyết số 30/ĐHĐCĐ2022

——

ABS trân trọng thông báo.