Chia sẻ:

CBTT Báo cáo kết quả phát hành – Đối với các giao dịch mua cổ phiếu phát hành để trở thành cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ.

CBTT Báo cáo kết quả phát hành – Đối với các giao dịch mua cổ phiếu phát hành để trở thành cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ.