Chia sẻ:

Biểu phí hoa hồng và quy định của chương trình Đối tác phát triển khách hàng A-Partner

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) trân trọng thông báo về Biểu phí hoa hồng và quy định của chương trình Đối tác phát triển khách hàng A-Partner, áp dụng từ ngày 01/11/2022 như sau:

*Chi tiết Điều khoản và Điều kiện chương trình tại đây

a. Hoa hồng Phí giao dịch cổ phiếu:

a.1.Hoa hồng trực tiếp

  • Tỷ lệ hoa hồng theo biểu bậc thang lũy tiến dưới đây:

Phí giao dịch net

Tỷ lệ hoa hồng

Dưới 25 triệu

97%
Từ 25 triệu đến dưới 65 triệu

93%

Từ 65 triệu đến dưới 95 triệu

83%

Từ 95 triệu trở lên

70%

Cách tính:

  • Phí hoa hồng của tháng bất kỳ của A-Partner bằng Phí giao dịch cổ phiếu ABS thu (Phí giao dịch net) nhân Tỷ lệ hoa hồng theo biểu bậc thang lũy tiến;
  • Phí giao dịch net được xác định bằng cách lấy tổng phí giao dịch từ các giao dịch cổ phiếu của Khách hàng, trừ đi (-) các khoản phí thu hộ bên thứ 3, trừ đi (-) các khoản phí phải nộp cho các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam và/hoặc các khoản thuế, phí khác phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật.

a.2. Hoa hồng gián tiếp: dành cho A-Partner giới thiệu, phát triển các A-Partner cấp dưới

Mô hình phát triển A-Partner:Trong đó: 

  • A-Partner cấp 1 (AP1): Là A-Partner do trực tiếp 1 A-Partner hiện hữu giới thiệu bằng cách khi KH đăng ký trở thành A-Partner có chọn mã giới thiệu của A-Partner (AP), A-Partner này được gọi là A-Partner cấp 1 (AP1)  của A-Partner (AP)  
  • A-Partner cấp 2 (AP2): Là A-Partner do A-Partner (AP1) phát triển bằng cách khi KH đăng ký trở thành A-Partner có chọn mã giới thiệu của A-Partner (AP1), A-Partner này được gọi là A-Partner  cấp 2 (AP2) của A-Partner (AP). 

Tỷ lệ hoa hồng: 

Hoa hồng gián tiếp của A-partner (AP) 

A-Partner cấp 1  A-Partner cấp 2 

Tỷ lệ hoa hồng 

2% 

1% 

Doanh thu tính hoa hồng  Toàn bộ phí net của các Khách hàng gán trực tiếp với AP1 

Toàn bộ phí net của các Khách hàng gán trực tiếp với AP2 

 

b. Hoa hồng vay ký quỹ

  • Tỷ lệ hoa hồng: 0.2%/năm
  • Cách tính:

 

c. Hoa hồng A- Cash

  • Tỷ lệ hoa hồng: 0.2%/năm
  • Cách tính:

d. ABS sẽ chi trả Phí hoa hồng cho A-Partner theo định kỳ hàng tháng. Kỳ tính phí hoa hồng tháng T tính từ ngày 1 đến ngày cuối cùng của tháng T.