Chia sẻ:

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán giữa niên độ, Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/6/2022 đã được soát xét và Công văn giải trình kết quả kinh doanh bán niên 2022