Chia sẻ:

ASB thông báo kế hoạch chốt Danh sách cổ đông và thực hiện phân phối cổ tức 2017 bằng cổ phiếu cho cổ đông ABBANK


Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình xin thông báo đến Quý Cổ đông ABBank kế hoạch chốt Danh sách cổ đông và thực hiện phân phối cổ tức 2017 bằng cổ phiếu cho cổ đông ABBank như sau:


–        Thời điểm chốt Danh sách cổ đông ABBank: 12h ngày 29/06/2019


–        Mục đích chốt Danh sách cổ đông: Để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức 2017 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành: 7.4% trên số cổ phần sở hữu của cổ đông tại ngày chốt Danh sách.


–        Ngày phát hành cổ phiếu: 10/07/2019.


ABS