1900545496

ABS tổ chức thành công Đại hội cổ đông phiên thường niên năm 2021

Sáng ngày 15/4/2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Số cổ đông tham dự Đại hội: 18 cổ đông, sở hữu 38.693.089 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 97,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thoả mãn điều kiện tiến hành khi số cổ đông có mặt dự họp lớn hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020.

Sau phần khai mạc Đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã báo cáo và thông qua trước toàn Đại hội các nội dung bao gồm:

Nội dung 1: Thông quá Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán Công ty.

Nội dung 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 cho phù hợp với tình hình thực tế khi cần thiết. 

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 và phướng hướng năm 2021 của HĐQT: trong đó có dự toán thù lao, ngân sách hoạt động năm 2021 của HĐQT, Ban Kiểm soát.

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020;

Nội dung 5: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán BCTC bán niên và BCTC cuối năm 2021;

Nội dung 6: Thông qua tờ trình trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;

Nội dung 7: Thông qua tờ trình về phương án phát hành ,cháo bán cổ phiếu phổ thông nhằm tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2021. Trong đó, phát hành cổ phiếu phổ thông nhằm tăng vốn điều lệ công ty trong năm 2021. Trong đó, phát hành cổ phiếu để chia cổ tức 10% với giá trị phát hành 39.700.000.000 đồng (tính theo mệnh giá cổ phiếu) và chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá trị chào bán 563.740.000.000 (tính theo mệnh giá cổ phiếu).

Đại hội đồng Cổ đông quyết định bổ sung thêm Phương án chào bán theo Chương trình lựa chọn dành cho CBNV Công ty (Chương trình ESOP) với loại cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông, giá trị phát hành không quá 20 tỷ (tính theo mệnh giá cổ phiếu) và tối đa 5% vốn điều lệ hiện tại, và giao cho HĐQT phê duyệt chi tiết Phương án chào bán theo Chương trình lựa chọn dành cho CBNV Công ty.

Nội dung 8: Thông qua tờ trình về chủ trương và lộ trình niêm yết cổ phiếu Công ty

Nội dung 9. Ban hành Điều lệ mới của Công ty

Nội dung 10. Tăng số lượng thành viên HĐQT từ 03 lên 05 thành viên; bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Nga và Ông Lê Việt Hà làm thành viên HĐQT với nhiệm kỳ 2021 - 2023.

Nội dung 11. Miễn nhiệm thành viên BKS đối với Bà Vũ Thị Hương Trà và Ông Nguyên Minh Quang; bầu Bà Nguyễn Thị Dựu và Bà Phạm Thị Bích Ngọc làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2023. 

Nội dung 12: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 04  năm 2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Văn bản cuộc họp: 

Một số hình ảnh cuộc họp:

1900545496