Chia sẻ:

ABS tổ chức thành công Đại hội cổ đông phiên thường niên năm 2020

Sáng ngày 16/4/2020, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.

Số cổ đông tham dự Đại hội: 13 cổ đông, sở hữu 38.116.047 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 96,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thoả mãn điều kiện tiến hành khi số cổ đông có mặt dự họp lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau phần khai mạc Đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã báo cáo và thông qua trước toàn Đại hội các nội dung bao gồm:

Điều 1: Thông quá Báo cáo kết quả kinh doanh 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán Công ty.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát.

Điều 3: Thông qua Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát

Điều 4: Thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty

Điều 5: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty

Điều 6: Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và không chia cổ tức năm 2019

Điều 7: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty 

Điều 8: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới với các nội dung sau:

  1. Thông qua thời hạn nhiệm kỳ Hội đồng quản trị mới là 03 năm (2020 – 2023)
  2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2023 là 03 thành viên
  3. Bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2023 bao gồm:

– Ông Vũ Văn Tiền

– Bà Vũ Thị Hương

– Bà Trần Kim Khánh

Điều 9: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04  năm 2020. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

Văn bản cuộc họp: 

Một số hình ảnh cuộc họp: