Chia sẻ:

ABS tổ chức thành công Đại hội cổ đông phiên thường niên năm 2019


ABS tổ chức thành công Đại hội cổ đông phiên thường niên năm 2019


Sáng ngày 22/04/2019, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Tầng 4, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.


Số cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông, sở hữu 37.735.027 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 95,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã thoả mãn điều kiện tiến hành khi số cổ đông có mặt dự họp lớn hơn 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.Sau phần khai mạc Đại hội, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành đã báo cáo và thông qua trước toàn Đại hội các nội dung bao gồm:

Điều 1       


Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2019 của HĐQT, Ban Kiểm soát.


Điều 2


Thông qua Báo cáo năm 201 của Ban Kiểm soát và kiến nghị của Ban Kiểm soát về các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành hoạt động công ty.


Điều 3


Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2019 của công ty.


Điều 4


Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2018 và Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán công ty.


Điều 5


Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của công ty.


Điều 6


Thông qua phương án trích lập các quỹ bắt buộc và không chia cổ tức năm 2018.


Điều 7


Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2019. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


Văn bản cuộc họp:


 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông


 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông


Một số hình ảnh cuộc họp