Chia sẻ:

ABS thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua chương trình họp ĐHCĐ 2019


ABS thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua chương trình họp ĐHCĐ 2019


Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình đã được sửa đổi và ban hành ngày 21/04/2017


Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị số: 16/BB-HĐQT2019 ngày 22/3/2019


HĐQT ABS ban hành Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT2019 ngày 22/03/2019 thông qua chương trình họp ĐHCĐ năm 2019. Vui lòng xem Nghị quyết chi tiết TẠI ĐÂY


ABS