Chia sẻ:

ABS thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Tên cổ đông:…………………………………………….

Mã số: …………………………………………………….

Công ty Cổ phần Chứng khoán trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

  • Thời gian: từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 10 ngày 16/04/2020 (Thứ năm).
  • Địa điểm: Phòng họp tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
  • Dự kiến chương trình nội dung cuộc họp:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh 2019 và Báo cáo tài chính năm 2019 sau kiểm toán

2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020 của HĐQT trong đó có nội dung thông qua mức thù lao, ngân sách hoạt động năm 2020 của HĐQT, Ban kiểm soát

3. Báo cáo năm 2019 của Ban kiểm soát

4. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo bán niên và báo cáo tài chính năm 2020

5. Báo cáo kế hoạc kinh doanh năm 2020

6. Phương án trích lập các quỹ bắt buộc và tạm thời chưa chia cổ tức năm 2019

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

8. Thông qua số lượng, thời hạn nhiệm kỳ mới của Thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT

9. Các nội dung khác phát sinh đến thời điểm đại hội

Tài liệu họp Đại hội cổ đông gồm:

Điều kiện tham dự cuộc họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình có tên trong danh sách cổ đông chốt vào lúc 17h00 ngày 23/03/2020 hoặc những người được ủy quyền, thay thế hợp lệ.

Hình thức tham dự cuộc họp: Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:

1. Trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

2. Ủy quyền bằng văn bản theo mẫu do Công ty quy định cho ngừoi khác dự và biểu quyết tại cuộc họp

3. Bỏ phiếu từ xa: Gửi trước phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đến Hội đồng Quản trị Công ty chậm nhất ngày 15/4/2020

Để chủ động phòng tránh dịch bệnh Covid-19, đề nghị Quý cổ đông trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp thực hiện thủ tục xác nhận dự họp chậm nhất ngày 14/4/2020 (Khi đến dự họp mang theo Thông báo mời họp; Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu phù hợp với thông tin đăng ký trên Sổ đăng ký cổ đông; Giấy ủy quyền (đối với trường hợp dự họp theo ủy quyền của cổ đông).

Công ty khuyến khích Quý cổ đông sử dụng hình thức bỏ phiếu từ xa thay vì trực tiếp dự họp.